Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Elagina setute sera subidhajanaka payentera jan'ya - ekhane apani yekhane apanara samasta mahimate camatkara jaladharera gharagulira upara alokapata kara CBD ta skyline kyapacara karate saksama habena. Sentrala sa'utha jelara madhye abasthita, marina be krtrimabhabe bhumi unnayana madhyame 1970 sale nirmita hayechila. Aja, e'i hotelati hotela, aphisa, binodana ebam sapim sentaragulira jan'ya banijyikabhabe paricita. Singapurera prathama epha 1 jati 2008 sale bayu dbara darsaniya byakadrapa anusthita haya. Aneka cinta ebam bistarita marina be parikalpanara madhye cale geche. Ekati 360ha unnayana, eti singapura era da'unata'ima jelaya seamlessly bardhita ebam esiya ekati pradhana byabasa ebam arthika haba hisabe dbipa era abyahata unnayana ara'o samarthana tairi kara hayechila. Sarabachara harina sange jalaprabaha ebam jala dbara bestita, elaka tara pulsating jalaprapata'be' sahara dbara bedaruma sahara jan'ya khyati upabhoga, jibita ebam binodanera jan'ya. E'i ancalera ekati ullekhayogya saphara karara jan'ya era bismayakara promenade strolls, binodana sthanaguli, prasasta khola sthana ebam umcu hotela, sapim ebam aphisa yoga

era chabi tolapara ebam uttejanapurna karyakramera sathe, paryatakara khucara apharagulira ekati asadharana cura diye dakhala kare rakha habe. Darsakara rastara upare, upare ba bhugarbhastha anse marina be ghure sbacchandya ebam santbana upabhoga karate pare. Asapasera rastaghata, acchadita oyaka'oye, bhugarbhastha ebam dbitiyatala linkasamuha unnayana o ema'arati stesanagulira madhye abaha'oya suraksa ebam bijora sanyoga niscita kare. Kenakata ghanta sadharanata theke 10:00 - 22:00 Haya i'unibharsala studi'osa singapura singapura era akarsana talika sarbasesa sarbasesa chila. 2010 Sale khola, i'unibharsala studi'o singapurera satati thimayukta bibhagera asankhya asbacalana ebam anusthanaguli rayeche, samasta pradhana hita sinemagulira sathe samparkita. Parkati 4.5 Biliyana dalarera risartasa oyarlda sentosa debhelapamentera ansa. Hali'uda madhye suru bandha hali'uda Boulevard nice strolim apani mane karena ye apani ekati grismamandaliya esiya dese na, yuktarastra haya. Eti parkera pradhana sapim elaka. Ni'u'iyarka ni'u'iyarke saharera upara bhitti kare tairi ebam ekhane apani chabiti'mubhi stara' diye chure phelate parena yemana carli cyapalina ebam myarilina manaro. Prthibira an'yatama brhattama badyayantrabisesa rolara samudra saikata ebam an'yan'ya jinisagulira madhye ekati juti samanbita Sci-Fi saharera upara caliye yana ebam tarapara pracina misara yekhane apanake duti brhadayatana raksakarma murti sam'mukhina habe. Pracina misarera satyikarera bayumandala ta'i'mami punarbibecanara' yatraya abhijnata labha kare, eti praptabayaskadera jan'ya abasyaka kintu taruna baccadera jan'ya besa bhala jinisa naya. Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid Elagina